Minska storleken på en PDF med Ghostscript • PDF

  Det finns många sätt att komprimera och minska filstorleken på en pdf. Detta är perfekt ifall man vill lagra många dokument på en server där det inte finns obegränsat med utrymme. Jag använder mig av Ghostscript för att lösa detta. Om du kör Gentoo så heter paketet app-text/ghostscript-gpl.

  • Mitt gs_pdf_shrink.sh script
  #!/bin/sh
  
  function gs_pdf()
  {
  	gs -q -dNOPAUSE -dBATCH -dSAFER \
  	-sDEVICE=pdfwrite \
  	-dCompatibilityLevel=1.3 \
  	-dPDFSETTINGS=/screen \
  	-dEmbedAllFonts=true \
  	-dSubsetFonts=true \
  	-dAutoRotatePages=/None \
  	-dColorImageDownsampleType=/Bicubic \
  	-dColorImageResolution=$3	\
  	-dGrayImageDownsampleType=/Bicubic \
  	-dGrayImageResolution=$3 \
  	-dMonoImageDownsampleType=/Bicubic \
  	-dMonoImageResolution=$3 \
  	-sOutputFile="$2" "$1" &> /dev/null
  }
  
  check_smaller ()
  {
  	if [ ! -f "$1" -o ! -f "$2" ]; then
  		return 0;
  	fi
  	ISIZE="$(echo $(wc -c "$1") | cut -f1 -d\ )"
  	OSIZE="$(echo $(wc -c "$2") | cut -f1 -d\ )"
  	if [ "$ISIZE" -lt "$OSIZE" ]; then
  		echo "Input smaller than output, doing straight copy" >&2
  		cp "$1" "$2"
  	fi
  }
  
  in="$1"
  if [ -z "$in" ]; then
  	echo "Usage: $0 infile [outfile] [resolution in dpi]"
  	exit
  fi
  
  if [ ! -z "$2" ]; then
  	out="$2"
  else
  	out="-"
  fi
  
  if [ ! -z "$3" ]; then
  	res="$3"
  else
  	res="100"
  fi
  
  gs_pdf "$in" "$out" "$res" || exit $?
  
  check_smaller "$in" "$out"
  ls -la
  

  Bara att spara ner detta i en fil och köra, happy shrinking 😉 Om ni inte har Linux så finns det online-verktyg för att optimera pdfer med. 073-731 76 64   [email protected]